Grupa Szkół
Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą

 

Strona główna

Komunikaty
Organ prowadzący
Grupa Szkół PE
Kontakt
Szkoły PE
Rekrutacja
E - dziennik
Plany, terminy
Programy
Egzaminy
Rozmaitości
Archiwum


Motto

... Wychowanie nie tworzy człowieka ale pozwala mu tworzyć samego siebie...

M.Debesse, Etapy wychowania

 

 

Tutaj zadaj pytanie

Na zdjęciu obok ...

Halloween okazuje się być coraz bardziej popularne

więcej zdjęć | cała galeria

Czy wiesz , że ...

Szkoły PE działają już od 1997 r. Najpierw przy ul.Wacława 22, następnie przy ul.Współzawodniczej 2, a ostatnio przy ul.Wrześnieńskiej 64

więcej historii

Do końca 2010 r. szkoły PE opuściło ponad 1000 uczniów i słuchaczy

lista absolwentów

W szkołach PE naukę kontynuowali m.in: uczniowie: policealnej Łódzkiej Szkoły Bankowości, Gimnazjum "Scholasticus", Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum ŁSSO.

więcej historii

 


| W pigułce | Milowe kroki | Dokumenty | Praca | Wynajmiemy |

dex Za co nas cenią ?


•  Życzliwość

•  Staramy się nie przeciążać uczniów nadmierną pracą. Ograniczamy ilość klasówek i czas potrzebny do wykonania prac domowych.

•  Nasi uczniowie korzystają z prawa do poprawy oceny.

•  Pozwalamy na pracę we własnym tempie. Nie odrobienie pracy domowej w terminie nie przekłada się bezpośrednio na „ndst”.

•  Przyjmujemy do szkoły bez stawiania dodatkowych barier, ale nie wahamy się przerwać naukę uczniom, którzy naszej życzliwości nadużyli.

•  Łatwość kontaktu i dostępność informacji

•  Odbywamy powszechne konsultacje dla rodziców z udziałem wszystkich nauczycieli .

•  Nasi wychowawcy niezwłocznie kontaktują się z rodzicami uczniów, którzy nie potrafią sprostać wymogom szkoły.

•  Poprzez szkolną stronę www, można m.in.: poznać wymagane standardy osiągnięć uczniów, zapowiedzi sprawdzianów, listy podręczników, aktualne plany zajęć, oceny i wyniki frekwencji, zapowiedzi zastępstw.

•  Dbałość o bezpieczeństwo

•  Staramy się o poczucie bezpieczeństwa ucznia poprzez życzliwe podejście do jego problemów skutkujące budowaniem zaufania do nauczycieli i pracowników szkoły.

•  Uczniowie korzystają z zorganizowanych zajęć, łącznie z tzw. zajęciami świetlicowymi, przez cały czas pobytu w szkole.

•  Szanując prawo rodziców do decydowania o zachowaniach swojego dziecka zezwalamy aby na ich życzenie, uczniowie, którzy ukończyli 16 lat mieli prawo do samodzielnego opuszczania terenu szkoły.

•  Indywidualizację programów nauczania.

•  To sam uczeń, wybierając odpowiedni pakiet programowy, decyduje o wyborze języków obcych, poziomie grup zaawansowania i wyborze dodatkowych przedmiotów nauczania.

•  W ostatnich klasach LO - uczniowie swobodnie (!) wybierają przedmioty fakultatywne, przygotowujące do matury niezależnie od przedmiotów nauczanych w tzw. wymiarze rozszerzonym.

•  Stymulację osiągania dobrych wyników

•  Wyrównujemy szanse edukacyjne poprzez bezpłatne zajęcia wyrównawcze z każdego (!) przedmiotu nauczania z przeznaczeniem – przede wszystkim - dla uczniów, którzy osiągają z nich oceny niższe niż dostateczne.

•  Premiujemy osiąganie dobrych wyników w nauce poprzez motywujący system odpłatności i ulg w opłatach czesnego.

•  Stosujemy zindywidualizowane formy pracy wychowawczej i opiekuńczej w stosunku do uczniów wymagających szczególnego wsparcia szkoły.

•  Dbamy o skuteczność procesu dydaktycznego prowadząc dużą część zajęć w innych formach niż tradycyjne zajęcia lekcyjne, w tym - poza szkołą.

•  Staramy się tworzyć dobre warunki do nauki, wliczając w to m.in. możliwość spożycia obiadu, skorzystania z bezpłatnie wydawanej herbaty albo dystrybutora innych napojów.

•  Uczniowie nasi mogą także niemal w nieograniczony sposób, w tym także podczas przerw, korzystać z sali gimnastycznej (ping pong), pracowni komputerowej lub biblioteki.

•  Redukcję ograniczeń szkolnych do niezbędnego i akceptowanego przez uczniów minimum

•  Stosujemy nie restrykcyjny model stymulowania pożądanych zachowań i postaw uczniów.

•  Wystawienie oceny zachowania ucznia poprzedzamy zawsze przeprowadzona pod nadzorem wychowawcy samooceną zachowania.